logo_old2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТ?? ?З АЛДЫНЧА БАШКАРУУЛАРДЫН СОЮЗУ


СОЮЗ   МЕСТНЫХ   САМОУПРАВЛЕНИЙ   КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

logo msu

На главную Поиск
Русс/Кырг English

Актуально

все события

Полезные ссылки (веб-сайты)

Бишкекский городской Кенеш

   www.gorkenesh.kg

Бишкекский единый

информационный центр


   www.e-bishkek.kg


Главная -> Жанылыктар -> Жумгал районунда калкка мамлекеттик кызмат к?рс?т??л?рд?н стандарттарынын аткарылышы боюнча коомдук мониторинг (байкоо) ж?рг?з?лд?.

28.07.2016 Жумгал районунда калкка мамлекеттик кызмат к?рс?т??л?рд?н стандарттарынын аткарылышы боюнча коомдук мониторинг (байкоо) ж?рг?з?лд?.

      

      Коомдук мониторинг деген бул ж?н?к?й адамдар тарабынан  мамлекеттик органдарга жана жергиликт?? бийликтерге кайрылганда   к?рс?т?л?п жаткан кызматтардын сапатына байкоо ж?рг?з??.         Кызматтардын сапатын аныктоо боюнча атайын КР ?км?тунун токтому менен бекитилген  кызматтын Стандарты болот. Кызматтын стандартты деген эмне деген суроо жаралышы м?мк?н. Кызматтардын Стандарттарынын к?рс?тк?чт?р? болуп кызмат к?рс?т??д?г? жарандарга карата т?з?лг?н шарттар болуп эсептелинет, мисалы: кардарлар ?ч?н кезек к?т??д? отурган жерлердин каралганы, арыз же кайрылуу жазууда стол жана отургучтун каралганы, кардарлар учун даараткана барбы же жокпу  , ден соолугу чектелген адамдар учун пандус барбы же жокпу, андан тышкары маалымдоо ?ч?н маалымат такчасы барбы, андагы  жайгашкан маалымат элге канчалык денгээлде т?ш?н?кт?? , кызматтын м??н?т? жана акысы к?рс?т?лг?нб?, кызмат к?рс?т?? органдын кызматкерлери сылык тейлейби, маалыматты толук жана т?ш?н?кт?? береби. Кызмат алуу ?ч?н кардар кандай документтерди жана кандай кыймыл аракеттерди жазашы кереги так жазылып жана т?ш?нд?р?л?ш? абзел. Мониторинг ?ч жол менен ?тк?р?лд?. Биринчиси контролдук сатып алуу (кызматтын абалын текшер?? ?ч?н кардар  катары барып ?з к?з? менен байкоо жургузуу), экинчиси фокус-топтор менен баарлашуу жана кызматтарды алган жарандарды сурамжылоо ж?рг?з??.

       Бул иш чара Кыргыз Республикасынынын ?км?т?н?н Аппаратынын тапшырмасы боюнча БУУ?Пнын (ПРООН)  “Потенциалды ?ст?р?? механизмдери” долбооруунун  колдоосу менен Коомдук технологиялардын борбору аркылуу ?лк? аймагында ишке ашып жатат.Чаек айыл ?км?т?нд?  бир нече кызмат мониторинг менен камтылды, мисалы:

1.жарандарга турак-жай куруу ?ч?н жер тилкесин бер??  боюнча кызматы;

2. Жумгал райондук ?й-б?л?л?к медициналык борборунда медициналык-санитардык жардам кызматы, оорунун диагностикасын аныктоо жана дарылоо иш чараларын ж?рг?з?? кызматтары;

3. Жумгал райондук жарандарга паспорт жана ID карт бер?? кызматы;

4. Жумгал райондук жарандардын никесин каттоо кызматы (ЗАГС).

     Жыйынтыгында, бул мекемелерде мамлекеттик стандарттардын аткарылбай жаткандыгы аныкталды. Бул кызматтар боюнча т?м?нд?г?л?р аныкталды: Жарандарга турак-жай куруу ?ч?н жер тилкесин бер??  боюнча- Контролдук сатып алуу ж?рг?з??до 28 суроого о? жооп 3, терс жооп 25 болду. Терс жооптордун коп болушунун себеби: Чаек айыл ?км?т?н?н имаратына кире турган тепкичте пандус, кармагычтар жок;

турак-жай куруу ?ч?н жер тилкесин алуунун шарттары ж?н?нд? маалыматтар илинген эмес;  жер жок деген жоопту берилип маселе чечилбеген бойдон калгандыгы.- Аталган кызмат боюнча кызыктар адамдар

менен баарлашканда жана сурамжылоо ж?рг?зг?нд?, жер тилкесин алуу боюнча маселе чечилбей жатканын жана аны чеч?? боюнча Чаек айыл ?км?т? тарабынан аракеттер жок экенин айтышты.

Бул маселе боюнча кардарлардын кандайдыр бир де?гээлде кыжырлануусу бар экендиги байкалды.Жумгал райондук ?й-б?л?л?к медициналык борборунда медициналык-санитардык жардам кызматы,

оорунун диагностикасын аныктоо жана дарылоо иш чараларын ж?рг?з?? кызматтары боюнча т?м?нд?г?л?р аныкталды: - Контролдук сатып алуу ж?рг?з?? боюнча 28 суроого о? жооп 18, терс жооп 9 болду.

Терс жооптордун себеби: кары картан, жана майыптар учун 2 кабатка чыгуу к?йг?й?, врачтардын жоктугу, орой мамилеси, диагнозду туура аныктабагандыгы, даттануу китепчеси жоктугу болду.
Ошондой эле дарыгердин кайдыгерлиги, диагнозу аныкталбагандыгы, толук дарылоо болбой, Бишкекке бар дегендиги, тишти дарылатууда бааларынын кымбаттыгы 1 тишти дарылатуу ?ч?н 1000 сомго чейин

чыгым болгондугу жана квитанция бербегендиги, тез жардам кызматы чакырык ?ч?н к?й??ч? май сурагандыгы, болбосо барбай тургандыгы. Ал эми бул кызматтын бир кардары  “Айрым дарыгерлердин барынан

жогу жакшы” –деди. 

Жумгал райондук жарандарга паспорт жана ID карт бер?? кызматы боюнча т?м?нд?г?л?р аныкталды: 

- Контролдук сатып алуу ж?рг?з?? боюнча 28 суроого о? жооп 20, терс жооп 8 болду. Терс жооптордун себеби санитардык-гигениялык шарттардын жоктугу, пандус жоктугу жана чектелген м??н?тт?н к?б?р??к к?тк?нд?г?.

- Аталган кызмат боюнча кызыктар адамдар менен баарлашканда жана сурамжылоо ж?рг?зг?нд?, к?пч?л?г? бул кызматтын тейл??с?н? толук канааттанбай турганын айтышты. Себеби: м??н?т?н?н к?п убакыт к?т??,

акысын т?л?? ?ч?н Банкка барууга туура келерин, айылдан келгендер жол кире жана убакыттары кете турганын жана бир нече жолу келе турганын, ошондой эле   кээ бир адамдар келе албагандыктан ортомчулардын

кызматына мажбур болуп, мыйзамсыз т?л?мд?рд? т?л??г? туура келгендигин айтышты. Жумгал райондук жарандардын никесин каттоо кызматы (ЗАГС) боюнча т?м?нд?г?л?р аныкталды: 

- Контролдук сатып алуу ж?рг?з?? боюнча 28 суроого о? жооп 16, терс жооп 12 болду.

Терс жооптордун себеби негизинен ЗАГС жайгашкан жерине байланыштуу, санитардык-гигениялык шарттар жок (туалет), пандустун жоктугу, бир эле б?лм?д? 2 кызматчы бир убакытта  ар башка кардарларды

кабыл алып, жарандардын ?й-б?л?л?к сырларынын жашыруундуулугу сакталбагандыгы.- сурамжылоо  ж?рг?зг?нд?, к?пч?л?г? бул кызматтын тейл??с?н?  канааттана турганын айтышты.

Бирок, айрым сурамжылоого катышкан жарандар мыйзамсыз кошумча акча т?л?г?нд?р?н айтышты.Мониторингдин жыйынтыгы болуп ушул аныкталган к?г?йл?рд? коомдук талкууго алып,

мамлекеттик органдар менен биргелешип талкуулап, чечуу жолдорун аныктап, кызматтардын сапатын жакшыртуу максатында кызмат к?рс?т??ч? органдарга конкретт?? сунуштарды берип жардам бер?? болуп саналат.

Награда

diplom_min Ассоциация городов КР награждена совместным дипломом ООН-ХАБИТАТ и Всемирной организации "Объединенные города и местные власти"

Адрес:


Телефон:

Факс:

e-mail:

веб-сайт:

Кыргызская Республика, г.Бишкек, 720040,

ул.Киевская, 96 "б", офис 313, 314

+996 312 62-61-51, +996 312 62-61-50, +996 312 62-08-83

+996 312 62-08-83

msu.kg@mail.ru

www.citykr.kg