logo_old2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТ?? ?З АЛДЫНЧА БАШКАРУУЛАРДЫН СОЮЗУ


СОЮЗ   МЕСТНЫХ   САМОУПРАВЛЕНИЙ   КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

logo msu

На главную Поиск
Русс/Кырг English

Актуально

все события

Полезные ссылки (веб-сайты)

Бишкекский городской Кенеш

   www.gorkenesh.kg

Бишкекский единый

информационный центр


   www.e-bishkek.kg


Главная -> Жанылыктар -> Токмок шаарында жарандарга акысыз маалымат бер??ч? тейл?? борбору ачылды

02.12.2014 Токмок шаарында жарандарга акысыз маалымат бер??ч? тейл?? борбору ачылды


111111111Ч?й облусунун Токмок шаарында жарандардын акысыз маалымат алуусун жогорулатуусу атайын Тейл?? борбору ачылып, б?г?нк? к?нд? жогорку де?гээлде иш алып барууда

Т?з?л?п жана иштеп келе жаткан тейл?? борборун (кызматтарды бир жерде к?рс?т??) т?з?? практикасын 6 шаардын мэриялары жана шаардык ке?ештери колдошкон. Учурда Ош, Жалал-Абад, Майлуу-Суу, Кара-К?л, Баткен жана Балыкчы шаарларында шаардык муниципалитеттер жергиликт?? ?з алдынча башкаруу органдары к?рс?т??ч? кызматтардын тизмесин калыптандыруу боюнча зарыл иш чараларды жана борборлордун иши ?ч?н зарыл материалдык техникалык ресурстарды аныкташкан. Ошондой эле 2014-жылдын декабрь айында тейл?? борборун ачуу Ош шаарында болуп ?т?т

«Тейл?? борборунда жарандар кызматтарды алуу туурасында толук маалыматты эле албастан, консультацияларды  жана арыз жана башка керектуу документтердин бланкаларын дагы ала алышат. Ошондой тейл?? борборунун ишинин биринчи айлары жарандарга маалыматты бер?? ыкмаларын жакшыртуу зарылдыгын аныктады, жана кыска убакытта www.meria.tokmok.org расмий сайтында кызматтарды к?рс?т??н?н тартибин, алардын стандарттарын к?рс?тк?н жана т?ш?нд?рг?н «Кызматтар» б?л?м? т?з?лд?. Келечекте башка шаарлардын сайттарында «Кызматтар» б?л?м? иштелип жана киргизиле тургандыгы пландалып жатат»

Маалымат катары айтсак, шаарларга консультациялык жана техникалык жардамды КРнын «Жергиликт?? ?з Алдынча Башкаруунун Союзу» жана Эл Аралык Республикалык Институту к?рс?т?п келет. Кызматтардын борборлорунун ишин уюштурууда катышкан шаарлардын мэрияларынын ?к?лд?р? ?ч?н семинарлар ?тк?р?луп, анын максаты болуп тейл?? борбору аркылуу к?рс?т?л??ч? кызматтарды стандартташтыруу боюнча к?нд?мд?рд? калыптандыруу болгон

Бул иш Кыргыз Республикасынын ?км?т?н?н Аппаратынын демилгеси боюнча ?тк?р?л?п жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу ч?йр?с?нд? реформаларды колдоо максатында ж?рг?з?л??д?.

Награда

diplom_min Ассоциация городов КР награждена совместным дипломом ООН-ХАБИТАТ и Всемирной организации "Объединенные города и местные власти"

Адрес:


Телефон:

Факс:

e-mail:

веб-сайт:

Кыргызская Республика, г.Бишкек, 720040,

ул.Киевская, 96 "б", офис 313, 314

+996 312 62-61-51, +996 312 62-61-50, +996 312 62-08-83

+996 312 62-08-83

msu.kg@mail.ru

www.citykr.kg